Stanovy ASFFH

Stanovy Akademie science fiction, fantasy a hororu

I. Všeobecná ustanovení

 1. Akademie science fiction, fantasy a hororu zřízená World SF (dále jen Akademie) je nezávislým sdružením odborníků vytvořeným k hodnocení a teoretickému zkoumání produkce science fiction, fantasy a hororu (dále jen SF), jak se jeví v české a slovenské jazykové oblasti (potažmo trhu) a v souvislostech vývoje světové SF.
 2. Název organizace je Akademie SF, fantasy a hororu. Akademie je součástí World SF, ke své práci využívá servisu této organizace, včetně právní subjektivity. (tedy schválení či ohlášení na MV ČR, účet a IČO)
 3. Vzhledem k velké a prakticky nepřehledné provázanosti českého a slovenského trhu SF (na Slovensku vycházejí knihy pro český trh, slovenští fanoušci čtou velkou část české knižní produkce SF) zkoumá a hodnotí Akademie subkulturu SF na území ČR a SR bez rozlišení.

II. Hlavní činnost Akademie

 1. Akademie jednou ročně zhodnotí díla žánrů science fiction, fantasy a hororu (dále jen SF), jak se prezentovala na české a slovenské scéně, jde o díla literární a výtvarná. Autorům či původcům nejlepších děl uděluje ceny.
 2. Způsob hodnocení v příloze Stanov
 3. Základní seznam cen v příloze Stanov

III. Rozdělení cen vítězům dle jednotlivých kategorií

Ve zvláštní příloze je upřesněno, kdo v příslušné kategorii obdrží cenu Akademie (autor, překladatel, nakladatel, výtvarník, editor, redaktor…)

Rada Akademie si zároveň vyhrazuje právo na změny v tomto systému, a to:

1. Dlouhodobě, pokud Valná hromada s některým uvedeným ustanovením vyjádří většinou z přítomných členů potřebu změny.

2. Jednorázově, ve výjimečných případech, kdy dospěje k názoru, že aktivní autorský přínos, bez něhož by dotyčná oceňovaná skutečnost nenastala, je natolik jednoznačný, aby změnu ospravedlnil (například udělení ceny za profilovou povídkovou sbírku zahraničního autora jejímu editorovi a duchovnímu otci, nikoli tedy nakladateli, a podobně).

Zároveň samozřejmě Akademie nijak nebrání tomu, aby laureáti cen, pokud to pocítí jako svůj závazek či mravní povinnost, cenu předali někomu dalšímu (nakladatel editorovi či překladateli, editor nakladateli a podobně).

Dále Akademie upozorňuje nakladatelství na možnost doobjednat jako vyjádření vděku sošku pro zahraničního autora oceněné knihy. Bohužel však takový postup přesahuje rozpočtové možnosti Akademie a každý nakladatel si jej musí financovat z vlastních prostředků.

IV. Podmínky členství

 1. Členství v Akademii je dobrovolné.
 2. Členem se může stát ten, kdo sleduje a vytváří hodnoty spojené se SF v jazykové oblasti češtiny a slovenštiny, profesně spjatý se science fiction nebo příbuznými žánry, doporučený alespoň dvěma stávajícími členy a schválený radou Akademie, jehož vstup bude následně potvrzen nadpoloviční většinou členů Akademie při nejbližší valné hromadě členstva. Vysvětlení: členem může být autor, překladatel, ilustrátor, kritik, editor, publicista, organizátor fandomového hnutí, redaktor nakladatelství, časopisu či webzinu, jenž se zabývá SF.
 3. V době mezi valnými hromadami členstva Akademie může rada svým jednohlasným rozhodnutím udělit podmíněné členství.
 4. Držitelé ceny Akademie se stávají čestnými členy Akademie a mohou se tedy plně zapojit do veškerého dění.
 5. Členství může být zrušeno:

a) vystoupením člena

b) v důsledku neplnění úkolů Akademie vyplývajících z hlavy II.

c) rozhodnutím rady Akademie (při činnosti směřující v neprospěch Akademie, členstva nebo majetku Akademie)

d) úmrtím člena

 1. V případě zrušení členství v Akademii podle bodu b) a c) předchozího oddílu musí být zrušení členství potvrzeno nadpoloviční většinou členů Akademie na následující valné hromadě členstva.

V. Práva a povinnosti členů

 1. Členové mají právo

a) účastnit se všech akcí Akademie

b) být zvoleni do rady Akademie

c) odvolat člena rady Akademie při nadpoloviční shodě valné hromady členstva

d) vyjadřovat se ke všem otázkám činnosti Akademie

 1. Členové mají povinnost

a) řídit se stanovami Akademie a plnit úkoly přijaté od rady Akademie

b) nenarušovat vzájemnou úctu ve vztazích mezi členy

c) podílet se osobní pracovní účastí na činnosti Akademie

d) vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni

VI. Orgány Akademie

 1. Nejvyšším orgánem Akademie je její valná hromada. Valnou hromadu svolává rada Akademie nebo nadpoloviční většina členů Akademie.
 2. Valná hromada Akademie může zvolit či odvolat tří- až pětičlenou radu prostou většinou hlasů.
 3. Rada ze svých členů volí předsedu a další funkcionáře.
 4. Rada zodpovídá za organizaci Ceny Akademie. Shromažďuje písemné připomínky a návrhy členů v době mezi pořádáním valné hromady Akademie.
 5. Změnu stanov Akademie musí schválit nadpoloviční většina členů Akademie na Valné hromadě či korespondenčně.

VII. Hospodaření Akademie

Provoz Akademie (tj. poštovné, výroba formulářů, uspořádání veřejných prezentací atd.) je z prostředků World SF. Příspěvky věnované World SF k podpoře Akademie nemohou být využity k jinému účelu.

VIII. Závěrečné ustanovení

Akademie může ukončit svou činnost rozhodnutím 2/3 většiny členů při pořádání valné hromady. Rozhodnutí o majetku v tom případě bude určeno na likvidační (závěrečné) schůzi.