Členství v ASFFH

Podmínky členství

1. Členství v Akademii je dobrovolné.

2. Členem se může stát ten, kdo sleduje a vytváří hodnoty spojené se SF v jazykové oblasti češtiny a slovenštiny, profesně spjatý se science fiction nebo příbuznými žánry, doporučený alespoň dvěma stávajícími členy a schválený radou Akademie, jehož vstup bude následně potvrzen nadpoloviční většinou členů Akademie při nejbližší valné hromadě členstva.

Vysvětlení: členem může být autor, překladatel, ilustrátor, kritik, editor, publicista, organizátor fandomového hnutí, redaktor nakladatelství, časopisu či webzinu, jenž se zabývá SF.

3. V době mezi valnými hromadami členstva Akademie může rada svým jednohlasným rozhodnutím udělit podmíněné členství.

4. Držitelé ceny Akademie se stávají čestnými členy Akademie a mohou se tedy plně zapojit do veškerého dění.

5. Členství může být zrušeno:

a) vystoupením člena

b) v důsledku neplnění úkolů Akademie vyplývajících z hlavy II.

c) rozhodnutím rady Akademie (při činnosti směřující v neprospěch Akademie, členstva nebo majetku Akademie)

d) úmrtím člena

6. V případě zrušení členství v Akademii podle bodu b) a c) předchozího oddílu musí být zrušení členství potvrzeno nadpoloviční většinou členů Akademie na následující valné hromadě členstva.

Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo

a) účastnit se všech akcí Akademie

b) být zvoleni do rady Akademie

c) odvolat člena rady Akademie při nadpoloviční shodě valné hromady členstva

d) vyjadřovat se ke všem otázkám činnosti Akademie

2. Členové mají povinnost

a) řídit se stanovami Akademie a plnit úkoly přijaté od rady Akademie

b) nenarušovat vzájemnou úctu ve vztazích mezi členy

c) podílet se osobní pracovní účastí na činnosti Akademie

d) vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni